PDF- Adobe Photoshop CS5, Adobe Photoshop -Adobe Photoshop CS5 - Adobe Photoshop CS5. ระบบปฏ บ ต การ Windows

ระบบปฏ บ ต การ Windows...

Description

Adobe Photoshop CS5 โปรแกรม Adobe Photoshop (อะโดบี โฟโตชอป) มักเรี ยกสั้นๆ ว่า Photoshop (โฟโตชอป) เป็ น โปรแกรมประยุกต์ที่มีความสามารถในการจัดการแก้ไขและตกแต่งรู ปภาพ (photo editing and retouching) แบบแรสเตอร์ ซึ่ง Photoshop Cs5 คือรุ่ นปั จจุบนั ผลิตโดยบริ ษทั อะโดบีซิสเต็มส์ Photoshop สามารถใช้ในการตกแต่งภาพเล็กน้อย เช่น ลบตาแดง,

ลบรอยแตกของภาพ,

การทําภาพโมเซค,

การสร้างภาพพาโนรามาจากภาพหลายภาพต่อกัน นอกจากนี้ยงั ใช้ได้ในการตัดต่อภาพ และการซ้อนฉากหลังเข้ากับภาพ Photoshop สามารถทํางานกับระบบสี RGB,

CMYK,

Lab และ Grayscale และสามารถจัดการกับ ไฟล์รูปภาพที่สาํ คัญได้ เช่น ไฟล์นามสกุล JPG,

TGA โดยไฟล์ที่โฟโตชอปจัดเก็บใน รู ปแบบเฉพาะของตัวโปรแกรมเอง จะใช้นามสกุลของไฟล์วา่ PSD จะสามารถจัดเก็บคุณลักษณะพิเศษของ ไฟล์ที่เป็ นของโฟโตชอป เช่น เลเยอร์,

ส่ วนประกอบของโปรแกรม Photoshop Cs5

Application Bar (แอพพลิเคชั่นบาร์ ) จะเป็ นแถบเครื่ องมือที่เก็บปุ่ มคําสัง่ ที่ใช้งานบ่อย ๆ เอาไว้ เช่น เปิ ดโปรแกรม Bridge หมุนพื้นที่ทาํ งาน ย่อ-ขยายภาพ,

จัดเรี ยงวินโดว์ภาพ และจัดองค์ประกอบของ เครื่ องมือตามพื้นที่ใช้งาน (Workspace) Menu Bar (เมนูบาร์ ) ประกอบด้วยกลุ่มคําสัง่ ต่าง ๆ ที่ใช้จดั การกับไฟล์,

ทํางานกับรู ปภาพ และใช้ การปรับแต่งการทํางานของโปรแกรม โดยแบ่งเมนูตามลักษณะงาน นอกจากนี้บางเมนูหลัก จะมีเมนูยอ่ ย ซ้อนอยู่ โดยสังเกตจากเครื่ องหมาย ซึ่งคุณต้องเปิ ดเข้าไปเพือ่ เลือกคําสัง่ ภายในอีกที Tool Panel (ทูลพาเนล) หรื อ กล่องเครื่ องมือ จะประกอบไปด้วยเครื่ องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาด ตกแต่ง และแก้ไขภาพ เครื่ องมือเหล่านี้มีจาํ นวนมาก ดังนั้นจึงมีการรวมเครื่ องมือที่ทาํ หน้าที่คล้าย ๆ กันไว้ ในปุ่ มเดียวกัน โดยจะมีลกั ษณะรู ปสามเหลี่ยมอยูบ่ ริ เวณมุมด้านล่างดังภาพ มีเครื่ องมืออื่นอยูด่ ว้ ย

Option Bar (ออปชั่นบาร์ ) เป็ นส่วนที่ใช้ปรับแต่งค่าการทํางานของเครื่ องมือต่าง ๆ โดยรายละเอียด ในออปชัน่ บาร์จะเปลี่ยนไปตามเครื่ องมือที่เราเลือกจากทูล บ็อกซ์ในขณะนั้น เช่น เมื่อเราเลือกเครื่ องมือ

Brush (พูก่ นั ) บนออปชัน่ บาร์จะปรากฏออปชัน่ ที่ใช้ในการกําหนดขนาด และลักษณะหัวแปรง,

พาเนล Layers ใช้ สําหรับจัดการกับเลเยอร์ และพาเนล Info ใช้แสดงค่าสีตรงตําแหน่งที่ช้ ีเมาส์ รวมถึงขนาด/ตําแหน่งของ พื้นที่ที่เลือกไว้ รายละเอียดแต่ ละเมนู ใน Menu Bar Photoshop CS5 Menu Bar (เมนูบาร์ ) ประกอบด้วยกลุ่มคําสัง่ ต่าง ๆ ที่ใช้จดั การกับไฟล์,

ทํางานกับรู ปภาพ และใช้ การปรับแต่งการทํางานของโปรแกรม โดยแบ่งเมนูตามลักษณะงาน นอกจากนี้บางเมนูหลัก จะมีเมนูยอ่ ย ซ้อนอยู่ โดยสังเกตจากเครื่ องหมาย· ซึ่งคุณต้องเปิ ดเข้าไปเพือ่ เลือกคําสัง่ ภายในอีกที เมนูบาร์ หลัก เมนู

รายละเอียด รวมคําสัง่ ที่ใช้จดั การกับไฟล์รูปภาพ เช่น สร้างไฟล์ใหม่,

บันทึกไฟล์,

นําเข้าไฟล์,

ส่งออกไฟล์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับไฟล์ รวมคําสัง่ ที่ใช้สาํ หรับแก้ไขภาพ และปรับแต่งการทํางานของโปรแกรมเบื้องต้น เช่น ก๊อปปี้ ,

ยกเลิกคําสัง่ ,

แสง,

ขนาดของภาพ (image size),

ขนาดของเอกสาร (canvas),

หมุนภาพ และอื่น ๆ รวมคําสัง่ ที่ใช้จดั การกับเลเยอร์ ทั้งการสร้างเลเยอร์,

ลบ หรื อใช้เอฟเฟ็ กต์ต่าง ๆ กับรู ปภาพ รวมคําสัง่ ที่ใช้ปรับแต่ง และสร้างเอฟเฟ็ กต์พเิ ศษให้กบั รู ปภาพ รวมคําสัง่ ที่ใช้กบั ภาพแบบ 3 มิติ (มีเฉพาะในเวอร์ชนั่ Photoshop Cs5 Extended) ใช้ปรับแต่งการแสดงผลของส่วนประกอบต่าง ๆ ในหน้าจอของโปรแกรม เช่น ไม้บรรทัด,

ซ่อน/แสดงเครื่ องมือ และพาเนล ต่าง ๆ ที่ใช้ทาํ งาน เช่น เปิ ด/ปิ ด แถบเครื่ องมือ,

จัดพื้นที่ ฯลฯ เรี ยกดูคาํ อธิบายในการทํางานต่าง ๆ ของเครื่ องมือหรื อคําสัง่ ภายในโปรแกรม ตั้งค่าคียบ์ อร์ดชอร์ตคัทใน Photoshop CS5 คียบ์ อร์ดชอร์ตคัท คือ การกําหนดคียส์ าํ หรับเรี ยกใช้คาํ สัง่ ต่าง ๆ ภายในโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ ว แทนการเรี ยกใช้คาํ สัง่ จากเมนูหรื อทูลบาร์ โดยปกติโปรแกรมจะตั้งค่ามาให้แล้ว แต่เราสามารถแก้ไขหรื อ เปลี่ยนแปลงปุ่ มบนคียบ์ อร์ดได้ตามต้องการ โดยมีข้นั ตอนดังนี้ วิธีต้งั ค่าคีย์บอร์ ดชอร์ ตคัท (Keyboard Shortcuts) 1.

คลิกเลือกเมนูที่ตอ้ งการกําหนดคียล์ ดั ใหม่ 3.

กําหนดคียล์ ดั หลัก และต้องไม่ซ้ าํ กับคียอ์ ื่น ๆ ที่ใช้อยู่ 4.

การเปิ ด-ปิ ด Panel ต่ างๆ ใน Photoshop CS5 วิธีการเปิ ด Panel การเปิ ดพาเนลใด ๆ ขึ้นมาใช้งานนั้นสามารถทําได้หลายวิธีดงั นี้

Panel

วิธีที่ 1 เลือกเปิ ดจากเมนู Window

วิธีการปิ ด Panel วิธีที่ 1

การเปิ ดไฟล์ ภาพทีม่ ีอยู่เข้ า Photoshop Photoshop มีคุณสมบัติเด่นที่สามารถเปิ ดไฟล์รูปภาพประเภทต่าง ๆ ได้สารพัดรู ปแบบ เช่น GIF,

PNG และอื่นๆ รวมทั้งไฟล์ PSD ซึ่งเป็ นรู ปแบบพื้นฐานของ Photoshop เอง วิธีเปิ ดไฟล์ ทําได้ ดังนี้ 1.

ดูตวั อย่างภาพ และคลิกเลือกชื่อไฟล์จากรายการ (กด Shift หรื อ Ctrl ช่วยเลือกหลาย ๆ ไฟล์ได้) 4.

คลิกปุ่ ม Open

ถ้าต้องการเปิ ดไฟล์ภาพล่าสุดที่เพิง่ ใช้ไปไม่นาน ซึ่งจะช่วยลดเวลาการหาภาพในเครื่ องของเราได้ มี วิธีการดังนี้

คลิกเลือกไฟล์ภาพ 4.

วิธีเปิ ดไฟล์ ซ้อนบนเลเยอร์ 1.

คลิกปุ่ ม Browse...

ก็จะเห็นไฟล์รูปภาพที่เลือก แสดงอยูใ่ นเลเยอร์ต่าง ๆ

การสร้ างไฟล์ กราฟิ กใหม่ใน Photoshop CS5 เราสามารถสร้างไฟล์กราฟิ กใหม่วา่ ง ๆ ไว้สาํ หรับออกแบบภาพกราฟิ ก เพือ่ นําไปใช้งานเอง หรื อนํา ภาพอื่น ๆ มาตัดต่อได้ดงั นี้ วิธีการสร้ างไฟล์ กราฟิ กใหม่ 1.

ตั้งชื่อไฟล์ใหม่ในช่อง Name (หรื อจะเก็บไว้ต้งั ตอนสัง่ บันทึกไฟล์กไ็ ด้) 3.

กําหนดความกว้าง x สูง ของภาพ โดยใส่ค่า แล้วเลือกหน่วย เช่น

กําหนดคุณสมบัติของภาพ

กําหนดโปรไฟล์สี และสัดส่วนพิกเซล (หากไม่เห็นออปชัน่ กลุ่มนี้ ให้คลิกปุ่ มดังภาพก่อน)

การ Copy ไฟล์ (Duplicate File) Photoshop CS5 การเปิ ดไฟล์รูปภาพต้นฉบับขึ้นมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากเราใช้คาํ สัง่ Save โปรแกรมก็จะนํา ภาพที่แก้ไขล่าสุดบันทึกของเดิมโดยอัตโนมัติ ทําให้ไม่สามารถเรี ยกไฟล์ตน้ ฉบับเดิมกลับมาใช้งานได้อีก ดังนั้นเพือ่ ความปลอดภัยของภาพ เราควรทําสําเนาหรื อก๊อปปี้ ไฟล์ข้ ึนมาอีกไฟล์หนึ่ ง เพือ่ ใช้แก้ไข โดยเฉพาะ หรื อใช้เปรี ยบเทียบกับภาพเดิมได้ดงั นี้ วิธีการ Copy ไฟล์ (Duplicate File) 1.

ตั้งชื่อไฟล์ใหม่ 3.

การบันทึกไฟล์ ภาพใน Photoshop CS5 การเปิ ดไฟล์ภาพขึ้นมาตกแต่งหรื อแก้ไขด้วย Photoshop นั้น เมื่อสร้างหรื อตกแต่งภาพเสร็ จแล้ว เรา จะต้องบันทึกไฟล์ดว้ ย เพือ่ เก็บการเปลี่ยนแปลงที่ทาํ กับภาพ โดยเลือกบันทึกไฟล์ได้หลายรู ปแบบ ขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการนําไปใช้งาน สําหรับไฟล์ประเภทแรกที่ควรบันทึกคือ รู ปแบบ PSD ของ Photoshop เอง เพือ่ เก็บเป็ นต้นฉบับไว้สาํ หรับนํามาแก้ไขในภายหลัง จากนั้นจึงสัง่ บันทึกไฟล์เป็ นประเภทอื่น เช่น GIF หรื อ JPG เพือ่ ให้เหมาะสําหรับการนําไปใช้งานในแต่ละกรณี บันทึกไฟล์ Photoshop (.PSD) การแก้ไขไฟล์ภาพโดยการสร้างกราฟิ ก เพิ่มการตัดต่อ หรื อเปลี่ยนแปลงลักษณะของไฟล์ภาพที่มีผล กับโครงสร้างเดิมของภาพ เมื่อเลือกคําสัง่ File > Save จะแสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ Save As ขึ้นมา โดยจะเลือก รู ปแบบของไฟล์เป็ น Photoshop (*.PSD,

ฟอนต์ และเส้นพาธ ไว้ ได้อย่างครบถ้วนช่วยให้การนําไฟล์ภาพกลับมาแก้ไขทําได้ง่าย ในขณะที่ไฟล์ประเภทอื่นจะเก็บข้อมูล เหล่านี้ไม่ได้ หรื อได้เพียงบางส่วน

บันทึกไฟล์ ทับของเดิม การเปิ ดไฟล์ภาพมาตกแต่งสี,

บันทึกไปใช้ กับเว็บเพจ หรืออุปกรณ์อนื่ รู ปภาพที่นาํ ไปใช้กบั เว็บเพจ จะต่างจากรู ปภาพที่นาํ ไปใช้กบั งานด้านอื่น ๆ คือ ชนิดของภาพที่จะ นําไปใช้บนเว็บเพจนั้น ต้องเป็ น GIF,

JPG หรื อ PNG เท่านั้น และควรให้ไฟล์มีขนาดเล็ก ขนาดภาพต้อง พอดี ไม่ใหญ่จนเกินไป เมื่อผูช้ มเปิ ดเข้าไปในเว็บไซต์จะได้โหลดภาพได้เร็วยิง่ ขึ้น โปรแกรมจึงมีคาํ สัง่ สําหรับบันทึกรู ปภาพไปใช้ในเว็บเพจโดยเฉพาะ คือ Save for Web & Devices โดยคําสัง่ นี้จะให้กาํ หนดค่า ออปชัน่ การบันทึกภาพประเภทต่าง ๆ พร้อมกับดูภาพตัวอย่าง ขนาดของไฟล์ และระยะเวลาในการดาวน์ โหลดเปรี ยบเทียบกันได้อีกด้วย ดังนี้ 1.

กําหนดออปชัน่ ต่าง ๆ ในการแปลงไฟล์ แล้วดูภาพ ขนาด และเวลาในการดาวน์โหลดเปรี ยบเทียบ กันในไดอะล็อกบ็อกซ์ Save for Web & Devices ดังภาพหน้า 3.

คลิกปุ่ ม Save เพือ่ บันทึกภาพ

บนไดอะล็อกบ๊อกซ์ Save Optimized As เลือกตําแหน่งโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บในช่อง Save in 6.

กําหนดชื่อไฟล์ภาพในช่อง File name 7.

คลิกปุ่ ม Save

การทํางานกับรู ปภาพคราวละหลายวินโดว์ เราสามารถเปิ ดรู ปภาพพร้อมกันหลาย ๆ รู ปได้ แต่จะทํางานได้เพียงครั้งละ 1 ไฟล์เท่านั้น ซึ่งเรี ยกว่า เป็ นไฟล์ (หรื อวินโดว์) ที่ "active" (แอคทีพ) โดยไตเติลบาร์ของไฟล์ดงั กล่าวจะเป็ นสีที่สว่างขึ้น ส่วนไฟล์ที่ เหลือไตเติลบาร์จะเป็ นสีเข้ม ใน Photoshop CS5 มีคาํ สัง่ ให้ใช้จดั เรี ยงวินโดว์ภาพได้หลายแบบ ทําให้ มองเห็นและสามารถเลือกใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยคลิกปุ่ มดังภาพ Arrange Documents ดังตัวอย่างจะเลือกเป็ น แบบ 3 up

การจัดเรียงแบบอื่น ๆ

ย่ อ/ขยายมุมมองของภาพ (Zoom) ใน Photoshop CS5 การย่อ/ขยายมุมมองของภาพ (ซูมภาพ) ให้เล็กลง (Zoom Out) หรื อใหญ่ข้ นึ (Zoom in) ทําได้ตาม ความจําเป็ นในขณะที่ทาํ งาน เช่น ในการตกแต่งบนใบหน้าเด็กเราอาจจะขยายมุมมอง โดยขยายใบหน้า ขึ้นมาให้เต็มหน้าจอ เพือ่ ความสะดวกในการปรับแต่ง หลังจากนั้นจึงย่อมุมมองเพือ่ ดูภาพรวมของผลลัพธ์ เครื่องมือที่ใช้ ย่อ/ขยายมุมมองของภาพคือเครื่องมือดังภาพ 1.

คลิกเลือกเครื่ องมือดังภาพ (Zoom) จากทูลบ็อกซ์ 2.

คลิก หรื อคลิกลากเมาส์บนภาพ 3.

การซูมภาพให้ใหญ่ข้ นึ ให้คลิกบนตําแหน่งที่ตอ้ งการซูม โดยสามารถคลิกซํ้าหลาย ๆ ครั้ง ซึ่งภาพ ที่ถูกขยายใหญ่ตามแต่ละครั้งที่คลิก

การยกเลิกการซูมภาพ หรื อย่อภาพให้กดปุ่ ม Alt ที่คียบ์ อร์ดค้างไว้ แล้วคลิกบนตําแหน่งที่ ต้องการซูมออก

การใช้ ไม้ บรรทัด (Ruler) ใน Photoshop CS5 ไม้บรรทัด คือแถบวัดซึ่งจะปรากฏอยูด่ า้ นซ้าย และด้านบนของวินโดว์รูปภาพ แต่ละวินโดว์ (เมื่อถูก เรี ยกใช้) ประโยชน์ของไม้บรรทัดคือ ช่วยให้กาํ หนดระยะและตําแหน่งของการวาด การวางออบเจ็ค รวมทั้ง ให้ทาํ งานต่าง ๆ กับรู ปภาพได้ง่ายขึ้น ซึ่งเลือกหน่วยวัดบนไม้บรรทัดได้ตามต้องการ ดังนี้

การใช้ งานเส้ นกริด (Grid) ใน Photoshop CS5

หากไม่ตอ้ งการให้มีคุณสมบัติการยึดจับให้เลือกคําสัง่ View > Snap to > Grid

การเปลีย่ นสี เส้ นกริด 1.

Grid & Slices 2.

การตัดขอบภาพ หรือ Crop ใน Photoshop CS5

ตัดเฉพาะส่ วนด้วยเครื่องมือ Crop ถ้าหากรู ปภาพมีขนาดใหญ่เกินไป หรื อเราต้องการนําภาพมาใช้เพียงบางส่วน ก็เลือกตัดขอบภาพส่วน ที่ไม่ตอ้ งการใช้ทิ้งได้ ด้วยเครื่ องมือ Crop ดังภาพ 1.

คลิกปุ่ ม Crop 2.

กดปุ่ ม Enter บนคียบ์ อร์ด เพือ่ ยืนยันการตัดภาพ หรื อกดคีย ์ Esc เพือ่ ยกเลิกการเลือก

ตัดภาพแบบ Perspective บางครั้งเราอาจมีภาพที่อยูใ่ นมุมมองแบบเปอร์สเปคทีฟ หรื อภาพที่ตอ้ งเลือกแบบมีเหลี่ยมมีมุม ก็ สามารถใช้ตวั เลือกบนออปชัน่ บาร์ของเครื่ องมือ Crop ได้โดยเลือก Perspective ก่อน แล้วไปคลิกปรับพื้นที่ ภาพที่ตอ้ งการจะตัดได้ ดังตัวอย่างเป็ นภาพที่มีมุมมองแบบเปอร์สเปคทีฟ เมื่อเลือกขอบเขตแล้วกดคีย ์ Enter ก็จะตัดภาพ พร้อมกับปรับมุมมองภาพให้อยูใ่ นแนวตรงโดยอัตโนมัติ

ตัด และซ่ อนพืน้ ที่ สําหรับคุณสมบัติใหม่ใน Photoshop Cs4 และ Cs5 ยังมีตวั เลือก Hide มาช่วยให้เราตัดภาพแบบซ่อน พื้นที่ตดั เอาไว้ (สถานะปกติจะเลือกเป็ น Delete ไว้ คือลบทิ้ง) หากต้องการใช้งานใหม่สามารถแสดงกลับมา เต็มภาพเหมือนเดิม ได้เหมือนกันการบังภาพเอาไว้ก่อน ซึ่งภาพนั้นต้องอยูใ่ นเลเยอร์ปกติ ซึ่งต้องไม่ช่เลเยอร์ ชั้น Background ดังภาพ

ย่อ/ขยายเพิม่ พื้นที่รอบๆ ภาพใน Photoshop CS5 เป็ นการขยายความกว้าง หรื อความสูงของภาพออกไป โดยที่พกิ เซลเดิมของภาพไม่มีการเปลี่ยนแปลง จุดประสงค์คือเตรี ยมพื้นที่สาํ หรับต่อเติมภาพหรื อเพิม่ องค์ประกอบอื่น เช่น ใช้สาํ หรับใส่กรอบหรื อเงา ให้กบั ภาพ เป็ นต้น วิธีย่อ/ขยายเพิ่มพืน้ ที่รอบๆ ภาพ 1.

กําหนดค่า และออปชัน่ ต่าง ๆ แล้วคลิกปุ่ ม OK

Width/Height : กําหนดความกว้าง และความสูงใหม่ตามต้องการ (กําหนดค่าเพิม่ ขึ้นเพือ่ เพิม่ พื้นที่ ของภาพ หรื อกําหนดค่าลดลงเพือ่ ลดพื้นที่ภาพ) Relative : เมื่อเลือกออปชัน่ นี้ ค่า Width และ Height จะหมายถึง ขนาดที่เพิม่ ขึ้นจากเดิม เช่น ถ้าให้ Width = 20 pixels รู ปภาพจะกว้างขึ้น 20 pixel Anchor : ให้คลิกในช่องสี่เหลี่ยมช่องใด ช่องหนึ่ง เพือ่ กําหนดทิศทางการขยายตัวของพื้นที่ โดยช่อง ที่ถูกเลือกจะหมายถึงพื้นที่เดิม และภาพจะขยายออกตามทิศทางของลูกศรในช่องอื่นๆ Canvas extension color : ถ้าในภาพมีเลเยอร์ Background ให้เลือกว่าจะเติมพื้นที่ส่วนที่ขยาย้วยสี อะไร ดังตัวอย่างเลือกเป็ นสีน้ าํ เงิน ก็จะได้สีส่วนขยายตามนั้น

การหมุนและกลับด้ านรูปภาพใน Photoshop CS5 เทคนิคการหมุน (Image Rotation) หากเราต้องการเปลี่ยนมุมมองภาพใหม่ก็เลือกหมุน และกลับด้านรู ปภาพทั้งภาพได้หลายแบบ โดยใช้ คําสัง่ หมุนในเมนู Image > Image Rotation ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ดงั ภาพ

ภาพต้นฉบับก่อนหมุน

หมุนแบบ Flip Canvas Horizontal

หมุนแบบ Flip Canvas Vertical

หมุนแบบ Arbitrary 45 CW เครื่องมือกลุ่ม Marquee Tool ใน Photoshop CS5

คลิกค้างแล้วเลือกเครื่ องมือ

กําหนดออปชัน่ การเลือก 3.

คลิกตําแหน่งเริ่ มต้น 4.

คลิกลากบนภาพไปถึงตําแหน่งสิ้นสุด

สร้ าง Selection เส้ นแนวนอนหรือแนวตั้งขนาด 1 พิกเซล 1.

คลิกค้างแล้วเลือกเครื่ องมือ

ออปชั่นของเครื่องมือ Selection ในการสร้าง Selection ที่ซบั ซ้อนหลาย ๆ จุด เช่น จะสร้างใหม่ หรื อจะสร้างเพิม่ ต่อจากของเดิม หรื อ หักลบพื้นที่ออก เป็ นต้น จะมีอยู่ 4 ตัวเลือกดังนี้

กําหนดค่า Feather ใช้กาํ หนดค่าการฟุ้ งกระจายบริ เวณขอบของ Selection มีหน่วยเป็ นพิกเซล ยิง่ ใช้ค่ามากขอบ Selection จะยิง่ ฟุ้ งกระจายมาก ทําให้ขอบของภาพที่เลือกดูเบลอ หรื อนุ่มนวลขึ้นเมื่อก๊อปปี้ ไปใช้งาน ร่ วมกับภาพอื่น ๆ ออปชัน่ นี้จะมีอยูใ่ นเครื่ องมือที่ใช้สร้าง Selection ทุกชนิด ยกเว้นเครื่ องมือ Magic Wand และ Quick Selection การกําหนดค่า Feather ก่อนสร้าง Selection ทําได้โดยพิมพ์ตวั เลขในช่อง Feather บนออปชัน่ บาร์ เช่น 10px (พิกเซล) ดังภาพ

ออปชั่น Anti-alias ใช้กาํ หนดให้ขอบของ Selection บริ เวณที่เป็ นเส้นโค้งหรื อแนวเฉียง ดูเรี ยบไม่มีรอยหยักขรุ ขระให้ เห็นเวลาเราก๊อปปี้ ภาพไปใช้งาน ดังตัวอย่าง

ออปชั่น Style ใช้กาํ หนดวิธีสร้าง Selection เมื่อคลิกลากเมาส์ไปเลือกพื้นที่ โดยปกติให้เลือกแบบ Normal คือ เลือก ได้อิสระตามที่เราคลิกลากเอง หรื อจะเลือกเป็ น Fixed Size กําหนดขนาดตายตัวลงไปเลยว่าต้องการให้เลือก กว้าง และสูงกี่พกิ เซล

กําหนดออปชัน่ ที่ตอ้ งการ

คลิกตําแหน่งเริ่ มต้นค้างไว้ 4.

คลิกลากไล่ไปยังจุดอื่น ๆ 5.

กลับมาบรรจบกับจุดเริ่ มต้น

จะได้ Selection ดังภาพ

กําหนดออปชัน่

คลิกที่จุดเริ่ มต้น 4.

คลิกไปตามมุมต่าง ๆ ของพื้นที่ที่ตอ้ งการเลือก 5.

กลับมาบรรจบกับจุดเริ่ มต้น

Selection ที่ได้

สําหรับเครื่ องมือ Polygonal Lasso นี้ การปิ ดเส้น Selection ทําได้ 2 วิธีคือ

คลิกเครื่ องมือ Magnetic Lasso

กําหนดออปชัน่ 3.

คลิกที่จุดเริ่ มต้น 4.

กลับมาคลิกที่จุดเริ่ มต้น เพือ่ จบแนว Selection

ก็จะได้ Selection ดังภาพ

การปิ ด Selection เมื่อเราสร้าง Selection ขึ้นมาใช้งาน หลังจากที่ใช้งานเสร็ จแล้วก็อาจจะปิ ด Selection นั้นไปก่อนเพือ่ ไปทํางานกับส่วนอื่น ๆ ในรู ปภาพ หรื อจะสร้าง Selection ในจุดใหม่ การปิ ด Selection ทําได้โดยเลือกคําสัง่ Selection > Deselection หรื อกดคีย ์ Ctrl+D เส้นประก็จะหายไป ผลก็คือไม่มีพกิ เซลใดๆ ถูกเลือก เลือกพืน้ ที่อย่ างรวดเร็วด้ วย Quick Selection ใน Photoshop CS5 เครื่ องมือ Quick Selection เป็ นเครื่ องมือใหม่ที่เพิม่ เข้ามาตั้งแต่ Photoshop Cs3 ซึ่งจะช่วยให้เราเลือก พื้นที่ของภาพที่มีขอบเขตชัดเจนได้อย่างรวดเร็ว โดยการคลิกลากเมาส์ไปบนพื้นที่น้ นั และสามารถเพิม่ ส่วน ที่ขาดหรื อลบส่วนที่เกินได้ดว้ ยเครื่ องมือย่อยสลับกันไป ดังนี้

คลิกค้างแล้วเลือก Quick Selection

กําหนดขนาดหัวแปรงที่จะใช้เลือก เลื่อนเมาส์ไปในบริ เวณที่ตอ้ งการเลือก

คลิกลากเมาส์ไปตามส่วนต่าง ๆ ของพื้นที่

คลิกเปลี่ยนเป็ นเครื่ องมือลบ Selection ลบส่วนที่เกินออก 5.

คลิกลากเมาส์ไปตามส่วนพื้นที่ที่เกินขอบเขต

ทิป : ในขณะที่เราคลิกลากเลือก Selection อยูน่ ้ นั ถ้าต้องการสลับจาก Add to Selection ไปเป็ น Subtract from Selection สามารถกดปุ่ ม Alt บนคียบ์ อร์ดค้างไว้

การเลือกพืน้ ที่จากสีที่ใกล้ เคียงด้ วย Magic Wand ใน Photoshop CS5 เครื่ องมือ Magic Wand เป็ นเครื่ องมือสําหรับสร้าง Selection จากค่าสีของตําแหน่งที่เราคลิก โดยจะ เกิด Selection ในพืน้ ที่ของสีน้ นั และสีที่ใกล้เคียงโดยอัตโนมัติ เหมาะสําหรับใช้เลือกบริ เวณของภาพที่มีสี คล้าย ๆ กัน และติดกับบริ เวณอื่นที่อยูโ่ ดยรอบค่อนข้างชัดเจน ทําให้ช่วยเลือกพื้นที่ในภาพได้อย่างรวดเร็ ว วิธีเลือกพืน้ ที่จากสีที่ใกล้ เคียงด้ วย Magic Wand 1.

คลิกเครื่ องมือ Magic Wand

คลิกเลือกสีพ้นื 3.

การเลือกพืน้ ที่สีแบบต่ อเนื่อง ภาพบางภาพอาจจะมีฉากหลังที่มีหลาย ๆ สี หรื อการไล่โทนสีอ่อน-เข้มไม่เท่ากัน หากเราต้องการ เลือกสีที่ไม่สมํ่าเสมอนั้น สามารถทําได้โดยใช้เครื่ องมือ Magic Wand ร่ วมกับการกดคีย ์ Shift ที่คยี บ์ อร์ด ค้างไว้ หรื อคลิกเลือกปุ่ มเมนูดงั ภาพด้านล่าง แล้วคลิกเลือกเพิม่ การเลือกที่ละจุด ก็จะได้พ้นื ที่ Selection เป็ น ผืนเดียวกัน ดังนี้ วิธีการเลือกพืน้ ทีส่ ี แบบต่ อเนื่อง 1.

คลิกเครื่ องมือ Magic Wand 2.

กําหนดออปชัน่ การเลือก 3.

คลิกในจุดอื่นเพิม่ จนครบ

การขยายและลดขนาด Selection ใน Photoshop CS5 วิธีขยาย Selection สําหรับการขยาย Selection คือการเพิม่ พื้นที่ที่ได้เลือกไว้แล้วให้ขยายออกไปโดยรอบ ตามจํานวน พิกเซลที่ระบุ จากคําสัง่ Selection > Modify > Expand จากนั้นระบุค่าลงไปว่าจะให้ขยายออกไปกี่พกิ เซล ดัง ขั้นตอนต่อไปนี้ 1.

วิธีลดขนาด Selection สําหรับการย่อ Selection คือการลดพื้นที่ที่เลือกไว้ลงไปโดยรอบตามจํานวนพิกเซลที่ระบุ ทําได้โดย เลือกคําสัง่ Select > Modify > Contract แล้วระบุจาํ นวนตัวเลขพิกเซลที่ตอ้ งการย่อลงไป ผลที่ได้คือ พื้นที่ที่ เลือกไว้ถูกย่อเข้ามา ตามค่าในช่อง Contract By 1.

Tip : การเรี ยกคืน Selection ถ้าเราเพิง่ จะยกเลิก Selection ไป แต่เปลี่ยนใจต้องการเรี ยกคืน ก็ทาํ ได้โดยเลือก คําสัง่ Select > Reselect หรื อเลือก Edit > Undo ก็ได้เช่นกัน

การสร้ าง Selection ในโหมด Quick Mask ของ Photoshop CS5 หลักการทํางานของ Mask การสร้าง Selection โดยการใช้โหมด Quick Mask โดยคลิกปุ่ ม Edit in Quick Mask Mode (Q) การ ทํางานในโหมดนี้จะมีลกั ษณะคล้าย ๆ กับการสร้าง "หน้ากาก" (Mask) เพือ่ บังพื้นที่ส่วนที่ไม่ตอ้ งการเลือก เอาไว้ โดยนําเครื่ องมือในกลุ่มระบายสี เช่น Brush และ Eraser รวมทั้งเครื่ องมือปรับแต่งภาพอื่น ๆ มาใช้ สําหรับเลือกพื้นที่แทน ลักษณะของ Mask เมื่อเราสร้าง Selection เลือกบางส่วนเอาไว้ หากคลิกไปทํางานที่โหมด Quick Mask ก็จะเห็นส่วนนั้น เป็ นสีปกติ แต่บริ เวณรอบ ๆ ที่เหลือจะเป็ นสีแดง นัน่ คือบริ เวณที่เราไม่ได้เลือกนัน่ เอง ข้ อดีของโหมดนี้คอื

การสร้างเอฟเฟ็ คต์ และการระบายภาพ โหมดนี้ จึงช่วยให้เรามีเครื่ องมือสร้าง Selection ที่หลากหลาย และสามารถทํางานที่ซบั ซ้อนได้ง่ายขึ้น

คลิกเครื่ องมือ Quick Selection 2.

สร้าง Selection บนภาพ เป็ นค่าเริ่ มต้น

คลิก Edit in Quick Mask Mode

การเพิ่ม และลบพืน้ ที่ Mask คลิกปุ่ ม Eraser หรื อปุ่ ม Brush อย่างใดอย่างหนึ่ง โดย

การออกจากโหมด Quick Mask หลังจากที่เราระบายสร้าง Mask ต้องการดูผลลัพธ์ของ Selection หรื อจบการสร้าง Mask ก็คลิกซํ้าที่ ปุ่ ม Quick Mask อีกครั้งก็จะเป็ นการปิ ดโหมด Mask มองเห็นภาพแบบปกติ พร้อมกัน Selection ที่เราเลือก ไว้

การกําหนดออปชั่นให้ กับโหมด Quick Mask เราสามารถปรับแต่งตัวเลือกการทํางานในโหมด Quick Mask ได้ เช่น สลับการแสดงมาสก์ หรื อเลือก สีของมาสก์ใหม่ ซึ่งสีเดิมจะเป็ นสีแดง โดยดับเบิลคลิกที่ปมุ่ Edit in Quick Mask Mode

การสร้ าง Selection จากเลเยอร์ ภาพใน Photoshop CS5 วิธีการสร้าง Selection ภาพอีกแบบหนึ่งที่ทาํ ได้รวดเร็ว โดยไม่ตอ้ งใช้คาํ สัง่ ใด ๆ ด้วยการกดคีย ์ Ctrl ที่ คียบ์ อร์ดค้างไว้แล้วคลิกที่เลเยอร์ภาพ แต่ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ภาพที่แสดงอยูใ่ นเลเยอร์น้ นั ด้วย ดังนี้

การปรับรู ปทรง Selection ใน Photoshop CS5 การสร้าง Selection ที่ผา่ นมา เราสามารถทําได้หลากหลายรู ปทรง แต่บางทีก็ยงั ไม่ตรงกับความ ต้องการ เช่น อยากให้หมุนไปทางซ้ายนิด ทางขวาหน่อย หรื อปรับย่อ-ขยายสัดส่วน โดยไม่ตอ้ งใช้คาํ สัง่ ซึ่ง สามารถทําได้โดยใช้เครื่ องมือ Transform Selection ได้ โดยไม่มีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อพิกเซลของ ภาพแต่อย่างใด การปรับขนาด ย้ าย หมุน และบิด Selection เราสามารถปรับขนาด ย้าย หมุน และบิด Selection ที่สร้างไว้ เพือ่ ให้เข้ากับพื้นที่ที่ตอ้ งการเลือกได้ โดยใช้เครื่ องมือ Transform Selection ตามขั้นตอนดังนี้ 1.

สร้าง Selection เริ่ มต้น

ปรับขนาด ย้าย หมุน หรื อบิด Selection โดยใช้ Bounding Box

หรื อโดยการปรับค่าบนออปชัน่ บาร์ 4.

คลิกหรื อกดคีย ์ Enter บนคียบ์ อร์ด เพือ่ จบการทํางาน

การเลือกสี จากภาพด้ วย Eyedropper ใน Photoshop CS5 การเลือกสีสาํ หรับใช้งานอีกวิธีหนึ่งคือ การเลือกสีจากรู ปภาพที่มีอยูแ่ ล้ว โดยใช้เครื่ องมือ Eyedropper คลิกเลือกสีที่ตอ้ งการ ดังภาพ วิธีการเลือกสี จากภาพด้ วย Eyedropper 1.